•  

 

 

 

1.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2.Издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

3.Признаване на завършен клас в училище на друга държава

4.Издаване на дубликат на документи за завършен клас етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

5. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

- Заявление за преместване на ученици в общинските училища

Календар

 

Контакти